چند تابلو نقاشی که خون را در رگ‌های تهرانِ دودآلود به جریان انداخت /وقتی می‌توان با نگاه مشکوک هم از