انتقال مکارم اخلاقی با رجوع به قرآن و ادبیات بومی امکانپذیر است