دانشگاه‌ها شکاف بین نسل جوان و مضامین متعالی ادبیات بومی را از میان بردارند