نکوداشت دوم خرداد در بوشهر با عنوان اصلاحات ناتمام