آغاز مرحله دوم «نهضت قرآنی در مساجد»/تفسیر ۵۲ آیه در ۵۲ هفته