مدیریت نامطلوب در معابر شهری بجنورد/ تضییع آشکار حقوق شهروندی