از کشیدن ترمز دستی شریعت تا توهین به مقدسات/عرفانی که بی حجابی زنان را رواج می دهد