گزارشی از یک اتفاق عجیب؛ قانونی که یک دفعه عوض شد!