قابل توجه فشن‌هاي وطني/ فوق‌ستاره فوتبال دنیا و یک مدل مو در 17 سال