راه اندازی 2 هزار واحد تولیدی و اقتصادی زودبازده در استان اردبیل