عربستان سعودی اوج خباثت خود را در جنگ با یمن نشان داد/ روسیاهی برای اسلام آمریکایی است