می خواهند مردم را در مقابل روحانیت قرار دهند/ادعای فرماندار دزفول پوچ است/مردم با رفع مشکل بیکاری و ا