وکیل شیخ النمر: دادستان احضار بازداشت کنندگان شیخ را ...