حدیث روز/ جملاتی که یار امام علی(ع) درباره ایشان به معاویه گفت