دانشجوی جوان،دختری را که اصرار می کرد با او ازدواج کند،خفه کرد