مدیریت نامطلوب در معابر شهر بجنورد/ تضییع آشکار حقوق شهروندی