ظرفیت های اجرای طرح «اکران تا سحر» چگونه است؟/ طرحی خوب که نیازمند اجرای دقیق است