فعال کردن صنعت اجاره‌بها تنها گره‌گشای بازار اجاره‌بها است