عروس و داماد سالخورده، فقط ۲ روز یکدیگر را تحمل کردند