انتصابات استان گلستان بر اساس اعتدال بوده / از اصولگرا و اصلاح طلب معتدل استفاده کرده ایم