پادشاه سعودی برای تثبیت قدرت خود به ادامه جنگ در یمن نیاز دارد