پسر اولیویرا گفت بازی سپاهان مساوی شده اما دنبال منشأ اصلی شایعه هستیم