بررسی «چشم‌انداز جنبش دانشجویی» در یک مناظره دانشجویی