توسعه کشاورزی نیازمند ارائه تسهیلات ویژه به تولیدکنندگان است