انریکه: انتقامی در کار نیست، اما می خواهیم هر چه زودتر قهرمان شویم