نوجوانان نفت و گاز گچساران از قطب‌های فوتبال ایران شده است