اتفاقات بازی تراکتورسازی و نفت به صورت فوری و دقیق بررسی شود