واکنش رئیس استاندارد نسبت به انتقادات مسئولان در همایش ملی سلامت