استقبال جهانیان از انرژی‌های پاک برای حفظ محیط زیست