وجود لیست‌های انتخاباتی از سوی اصلاح طلبان و اعتدال‌گرایان را تکذیب می‌کنم