برگزاری سلسله نشست‌های جوانان و انتظار در هفته جوان