تصمیم تشکل‌های نشر برای ساخت مکان دائمی نمایشگاه کتاب