وزیر دفاع ترکیه: از23 مارس تاکنون 946 تروریست تسلیم شده ...