اسکای نیوز: کشتی کمک رسانی امارات در عدن پهلو گرفت