خراسان رضوی در تولید قطعات خودرو رتبه دوم را بدست اورد