دولت در سال 1393 مبلغ 4 هزار و 900 میلیارد تومان از مخابرات درآمد داشته است