طراح و عامل اصلی حوادث یمن، آمریکاست /برادرکشی و تسلط گروه‌های تروریستی در منطقه از مصادیق «جاهلیت م