شرق عدن در کنترل نیروهای مردمی/پرواز هواپیماهای شناسایی آمریکایی/برگزار نشست هادی و دوستانش در ریاض