پیامبر با وجود همسر جوان به حضرت خدیجه(س) وفادار بود/وقتی بهتر از خدیجه نصیب پیمبرنشد