بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب و تجربه خوب سپردن کارها به اهلش