۱۴۶ مقاله به همایش ملی ادبیات بومی در لرستان ارسال شد