ماهیانه 6 میلیون ایتالیایی داوطلبانه یک روز کار بدون مزد انجام می‌دهند