برانکو و اعتماد ویژه به یک پرسپولیسی دیگر/ او ماندگار است