رضائیان: بعید می‌دانم به همکاری با نفت ادامه دهم/ دربی مثل سوپ سرد بود