فعالیت بیش از ۵۰کانون فرهنگی هنری درمساجد شهرستان شبستر