بوکسور مسلمان برنده مبارزه قرن را به مصاف با زبان روزه طلبید