اعلام آمادگی بوکسور مسلمان برای مسابقه با برنده مبارزه قرن با زبان روزه