عکس/ تغییر رنگ گلر استقلالی؛ چراغ سبز به پرسپولیس؟