ابلاغ بودجه کمیته ملی المپیک/ افزایش 8 درصدی نسبت به بودجه پیشنهادی