اگر متن چک نویس مورد قبول است چرا آن را منتشر نمی کنید